GTM-33 PJP11B TOKYO FUJI OSAKA SHIRAKAWAGO 6D4N 30 ธ.ค. – 4 ม.ค.62 TG
GTM-33 PJP11B TOKYO FUJI OSAKA SHIRAKAWAGO 6D4N 30 ธ.ค. – 4 ม.ค.62  TG
เดินทาง  30 ธ.ค. – 4 ม.ค.62 
ราคา 58,888.-
บินด้วยสายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 58,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-นาบานะโนะซาโตะ
วันที่สี่ ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่า – ซันมาจิ ซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ห้า เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่หก ปราสาทโอซาก้า–ริงกุเอ้าท์เลต– สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ธ.ค.61 04ม.ค.62 58,888 58,888 58,888 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้