GTM-02 EASY KOREA AUTUMN LOVER (SEOUL 3 NIGHT) UPDATE 14-09-18
GTM-02 EASY KOREA AUTUMN LOVER (SEOUL 3 NIGHT) UPDATE 14-09-18
เส้นทาง :  เกาหลี
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
สายการบิน : JIN AIR


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium Outlet – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม นัมซานฮันอก
วันที่สาม COSMETIC SHOP – SEOUL FOREST – พระราชวังถ๊อกซูกุง – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ลอตเต้อควาเรียม – ทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ ชุดฮันบก DUTY FREE – คลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ถ่ายภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ต.ค.61 05ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
02ต.ค.61 06ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
03ต.ค.61 07ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
04ต.ค.61 08ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
06ต.ค.61 10ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
08ต.ค.61 12ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
09ต.ค.61 13ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
12ต.ค.61 16ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,500
14ต.ค.61 18ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
15ต.ค.61 19ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
16ต.ค.61 20ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
18ต.ค.61 22ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,500
22ต.ค.61 26ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
24ต.ค.61 28ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
25ต.ค.61 29ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
26ต.ค.61 30ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
27ต.ค.61 31ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
28ต.ค.61 01พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,500
30ต.ค.61 03พ.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,500
03พ.ย.61 07พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
11พ.ย.61 15พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
13พ.ย.61 17พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
15พ.ย.61 19พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
17พ.ย.61 21พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
19พ.ย.61 23พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
23พ.ย.61 27พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
25พ.ย.61 29พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,500
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้