GTM-14 (SMRS18_W5) Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ 8D5N [DEC18-MAR19]
GTM-14 (SMRS18_W5) Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ 8D5N [DEC18-MAR19]
เส้นทาง :  รัสเซีย
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : Mahan Air 


เริ่มต้น 50,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
วันที่ 2 เตหะราน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4 อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 5 เมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์
วันที่ 6 พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต
วันที่ 7 มอสโคว์ - เตหะราน
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26พ.ย.61 04ธ.ค.61 50,999 50,999 49,999 8,900
03ธ.ค.61 10ธ.ค.61 54,999 54,999 53,999 8,900
10ธ.ค.61 17ธ.ค.61 52,999 52,999 51,999 8,900
24ธ.ค.61 31ธ.ค.61 56,999 56,999 55,999 8,900
07ม.ค.62 14ม.ค.62 50,999 50,999 49,999 8,900
14ม.ค.62 21ม.ค.62 50,999 50,999 49,999 8,900
28ม.ค.62 04ก.พ.62 52,999 52,999 51,999 8,900
04ก.พ.62 11ก.พ.62 52,999 52,999 51,999 8,900
25ก.พ.62 05มี.ค.62 52,999 52,999 51,999 8,900
04มี.ค.62 11มี.ค.62 54,999 54,999 53,999 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้