GTM-01 AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N BYXW NOV-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
สายการบิน : นกสกู๊ต  (XW)


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ย.61 07พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
09พ.ย.61 14พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
16พ.ย.61 21พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
23พ.ย.61 28พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
30พ.ย.61 05ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
08ธ.ค.61 13ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
16ธ.ค.61 21ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 22,999 22,999 22,999 7,000
30ธ.ค.61 04ม.ค.62 22,999 22,999 22,999 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้