GTM-01 AZTPE05 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BYXW OCT-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61
สายการบิน : นกสกู๊ต  (XW)


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สี่ ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - COSMETIC SHOP – ซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ต.ค.61 31ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000
31ต.ค.61 04พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
03พ.ย.61 07พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
10พ.ย.61 14พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
14พ.ย.61 18พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
17พ.ย.61 21พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
21พ.ย.61 25พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
24พ.ย.61 28พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 20,999 20,999 20,999 6,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 20,999 20,999 20,999 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้