GTM-01 BZDAD08 SURPRISE BANA HILLS 3D2N BYVZ OCT18-MAR19
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์
เดินทาง : ต.ค. 61 - มี.ค. 62
สายการบิน : เวียดเจ็ทแอร์  (VZ)


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง (-/L/D)
วันที่สอง ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (B/L/D)
วันที่สาม บาน่า ฮิลส์ - หาดหมีเคว - เมืองดานัง - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ต.ค.61 05ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
24ต.ค.61 26ต.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,500
27ต.ค.61 29ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
31ต.ค.61 02พ.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
03พ.ย.61 05พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
07พ.ย.61 09พ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
10พ.ย.61 12พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
14พ.ย.61 16พ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
17พ.ย.61 19พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
21พ.ย.61 23พ.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
24พ.ย.61 26พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
28พ.ย.61 30พ.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
01ธ.ค.61 03ธ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
05ธ.ค.61 07ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,500
08ธ.ค.61 10ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,500
12ธ.ค.61 14ธ.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,500
15ธ.ค.61 17ธ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
19ธ.ค.61 21ธ.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,500
22ธ.ค.61 24ธ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
26ธ.ค.61 28ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 3,500
28ธ.ค.61 30ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
09ม.ค.62 11ม.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,500
12ม.ค.62 14ม.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500
16ม.ค.62 18ม.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,500
19ม.ค.62 21ม.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500
23ม.ค.62 25ม.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,500
26ม.ค.62 28ม.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,500
30ม.ค.62 01ก.พ.62 9,999 9,999 9,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **




โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้