GTM-41 HKS-ZE53-C04 HAPPY KOREA LOVER AUTUMN 5D3N
GTM-41 HKS-ZE53-C04 HAPPY KOREA LOVER AUTUMN 5D3N
เส้นทาง : เกาหลี  โซล
เดินทาง : ตุลาคม 2561
สายการบิน : EASTAR JET


เริ่มต้น 11,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน
วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง – ย่านไชน่าทาวน์ – สะพานกระจกใสกิมโป – พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง –- ซูวอน
วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล
วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ต.ค.61 08ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 5,000
05ต.ค.61 09ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 5,000
06ต.ค.61 10ต.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
11ต.ค.61 15ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
13ต.ค.61 17ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
20ต.ค.61 24ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
25ต.ค.61 29ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
26ต.ค.61 30ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
27ต.ค.61 31ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้