GTM-41 HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA AHN YONG BUSAN 4D2N
GTM-41 HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA AHN YONG BUSAN 4D2N
เส้นทาง : เกาหลี  ปูซาน
เดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
สายการบิน : Jeju Air


เริ่มต้น 11,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินกิมแฮ – โบสถ์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – ผ่านชมสะพานกวางอัน – ปูซาน
วันที่สาม หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว) – ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ – ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง
วันที่สี่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ต.ค.61 07ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
06ต.ค.61 09ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
11ต.ค.61 14ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
13ต.ค.61 16ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
18ต.ค.61 21ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
19ต.ค.61 22ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000
20ต.ค.61 23ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
25ต.ค.61 28ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
26ต.ค.61 29ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
27ต.ค.61 30ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
01พ.ย.61 04พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
03พ.ย.61 06พ.ย.61 12,987 12,987 12,987 5,000
09พ.ย.61 12พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
10พ.ย.61 13พ.ย.61 12,987 12,987 12,987 5,000
15พ.ย.61 18พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
16พ.ย.61 19พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
17พ.ย.61 20พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
22พ.ย.61 25พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
23พ.ย.61 26พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
24พ.ย.61 27พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้