GTM-33 PJP-12 TOKYO สโนว์บริ๊งบริ๊ง Full day 5D3N DEC18-JAN19 XW
GTM-33 PJP-12 TOKYO สโนว์บริ๊งบริ๊ง Full day 5D3N DEC18-JAN19 XW
เดินทาง ธันวาคม 18 - มกราคม 19
ราคาเริ่มต้น 22,888.-
บินด้วยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 22,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต โกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
3 ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน
4 กรุงโตเกียว-ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
5 วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 30,888 30,888 30,888 8,900
02ธ.ค.61 06ธ.ค.61 30,888 30,888 30,888 8,900
03ธ.ค.61 07ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
04ธ.ค.61 08ธ.ค.61 30,888 30,888 30,888 8,900
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 31,888 31,888 31,888 8,900
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 31,888 31,888 31,888 8,900
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 31,888 31,888 31,888 8,900
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 30,888 30,888 30,888 8,900
09ธ.ค.61 13ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
10ธ.ค.61 14ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
11ธ.ค.61 15ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,900
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
16ธ.ค.61 20ธ.ค.61 27,888 27,888 27,888 8,900
17ธ.ค.61 21ธ.ค.61 27,888 27,888 27,888 8,900
18ธ.ค.61 22ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
23ธ.ค.61 27ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 8,900
24ธ.ค.61 28ธ.ค.61 30,888 30,888 30,888 8,900
25ธ.ค.61 29ธ.ค.61 30,888 30,888 30,888 8,900
26ธ.ค.61 30ธ.ค.61 32,888 32,888 32,888 8,900
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 32,888 32,888 32,888 8,900
01ม.ค.62 05ม.ค.62 27,888 27,888 27,888 8,900
02ม.ค.62 06ม.ค.62 27,888 27,888 27,888 8,900
03ม.ค.62 07ม.ค.62 26,888 26,888 26,888 8,900
04ม.ค.62 08ม.ค.62 26,888 26,888 26,888 8,900
05ม.ค.62 09ม.ค.62 25,888 25,888 25,888 8,900
06ม.ค.62 10ม.ค.62 22,888 22,888 22,888 8,900
07ม.ค.62 11ม.ค.62 23,888 23,888 23,888 8,900
08ม.ค.62 12ม.ค.62 25,888 25,888 25,888 8,900
09ม.ค.62 13ม.ค.62 26,888 26,888 26,888 8,900
10ม.ค.62 14ม.ค.62 26,888 26,888 26,888 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้