GTM-05 GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน OCT-DEC18 (TG)
GTM-05 GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน OCT-DEC18  (TG)
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
สายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 21,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-05 GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน OCT-DEC18 (TG) เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 21,900.- สายการบิน การบินไทย
วันที่ 1: กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 เดินทางเมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง –ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
วันที่ 2: เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน
วันที่ 3: ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
วันที่ 4: ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 5: MITSUI OUTLET – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG633 14.05-17.00


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ต.ค.61 22ต.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
25ต.ค.61 29ต.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
01พ.ย.61 05พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,800
07พ.ย.61 11พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,800
15พ.ย.61 19พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,800
21พ.ย.61 25พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,800
22พ.ย.61 26พ.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,800
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
02ธ.ค.61 06ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
03ธ.ค.61 07ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
04ธ.ค.61 08ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 21,900 21,900 21,900 5,800
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้