GTM-01 BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM 4D3N BYFD JAN19-JUN19
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : ฮานอย - ซาปา - ฮาลอง - นิงห์บิงห์
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2561
สายการบิน : AIR ASIA (FD)


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
วันที่สอง เมืองซาปา - นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก - เมืองฮาลอง - ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18ม.ค.62 21ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 3,500
25ม.ค.62 28ม.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
07ก.พ.62 10มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
15ก.พ.62 18ก.พ.62 15,999 15,999 15,999 3,500
22ก.พ.62 25ก.พ.62 15,999 15,999 15,999 3,500
01มี.ค.62 04มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
07มี.ค.62 10มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
08มี.ค.62 11มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
14มี.ค.62 17มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
15มี.ค.62 18มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
22มี.ค.62 25มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
28มี.ค.62 31มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
11เม.ย.62 14เม.ย.62 16,999 16,999 16,999 3,500
12เม.ย.62 15เม.ย.62 17,999 17,999 17,999 3,500
09พ.ค.62 12พ.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
16พ.ค.62 19พ.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
24พ.ค.62 27พ.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500
07มิ.ย.62 10มิ.ย.62 14,999 14,999 14,999 3,500
27มิ.ย.62 30มิ.ย.62 14,999 14,999 14,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้