GTM-08 TR16 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ DEC18 BY TR
GTM-08 TR16 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ DEC18 BY TR
เดินทาง ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 23,888.-
สายการบิน Scoot


เริ่มต้น 23,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TR16 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ DEC18 BY TR เดินทาง ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 23,888.- สายการบิน Scoot
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สาม ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25พ.ย.61 29พ.ย.62 23,888 23,888 23,888 7,900
02ธ.ค.61 05ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 7,900
09ธ.ค.61 12ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 7,900
23ธ.ค.61 26ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 39,888 39,888 39,888 7,900
16ธ.ค.62 19ธ.ค.62 26,888 26,888 26,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้