GTM-05 GO3IST-TK002 Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน BYTK SEP-DEC18
GTM-05 GO3IST-TK002 Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน BYTK SEP-DEC18
ทัวร์ตุรกี
เส้นทาง :  ตุรกี
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)


เริ่มต้น 33,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
วันที่ 2: อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
วันที่ 3: อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4: คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
วันที่ 5: คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 6: ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
วันที่ 7: คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
วันที่ 8: ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
วันที่ 9: สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
วันที่ 10: กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ต.ค.61 13ต.ค.61 35,900 35,900 35,900 4,900
14ต.ค.61 23ต.ค.61 35,900 35,900 35,900 4,900
06พ.ย.61 15พ.ย.61 35,900 35,900 35,900 4,900
10พ.ย.61 19พ.ย.61 35,900 35,900 35,900 4,900
14พ.ย.61 23พ.ย.61 35,900 35,900 35,900 4,900
18พ.ย.61 27พ.ย.61 35,900 35,900 35,900 4,900
03ธ.ค.61 12ธ.ค.61 35,900 35,900 35,900 4,900
11ธ.ค.61 20ธ.ค.61 35,900 35,900 35,900 4,900
16ธ.ค.61 25ธ.ค.61 35,900 35,900 35,900 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้