GTM-05 GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG OCT18-MAR19
GTM-05 GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG OCT18-MAR19
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง :  ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :   ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน :   THAI AIRWAYS  (TG)


เริ่มต้น 35,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG634 07.10-11.50 เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
วันที่ 2: อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 3: เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์
วันที่ 4: Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)– ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10-23.00


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ต.ค.61 24ต.ค.61 35,900 35,900 33,900 7,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 35,900 35,900 33,900 7,500
20มี.ค.62 24มี.ค.62 36,888 36,888 36,888 8,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 36,888 36,888 36,888 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้