GTM-05 GO1TPE-TG003 TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา อาหลี่ซัน เกาสง 6 วัน 5 คืน BYTG DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :  05-10 ธันวาคม 2561  (วันพ่อแห่งชาติ)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) 


เริ่มต้น 31,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG634 07.10 – 11.50 เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2: วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
วันที่ 3: อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - เดินทางเมืองเกาสง – FORMOSA BOULAVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4: วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA OUTLET MALL เดินทางเมืองไถจง
วันที่ 5: เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วันที่ 6: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ร้านเครื่องสำอางค์-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10 – 23.00


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ธ.ค.61 10ธ.ค.61 31,900 31,900 31,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้