GTM-05 GO1TPE-TG004 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง 6 วัน 5 คืน BYTG NOV-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :   พฤศจิกายน - ธันวาคม  2561
สายการบิน : การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2: วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
วันที่ 3: อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - เดินทางเมืองเกาสง – FORMOSA BOULAVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4: วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA OUTLET MALL เดินทางเมืองไถจง
วันที่ 5: เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด- ศุนย์สร้อย Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
วันที่ 6: ร้านเครื่องสำอางค์-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG633 14.05 – 17.00


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07พ.ย.61 12พ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
28พ.ย.61 03ธ.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
15ธ.ค.61 20ธ.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้