GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
GTM-05 GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน BYBR SEP-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :   กันยายน - ธันวาคม  2561
สายการบิน :  EVA AIR


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2: ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 01.45-06.35 -หนานโถว-วัดจงไถ่ถาน - วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -– เมืองเจียอี้
วันที่ 3: อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTET – อาบน้ำแร่
วันที่ 4: ไทเป – Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
วันที่ 5: อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 6: ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านคอสเมติค – ซีเหมินติง – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) BR205 20.45 – 23.30


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ย.61 26ก.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
05ต.ค.61 10ต.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
07ต.ค.61 12ต.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
08ต.ค.61 13ต.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
10พ.ย.61 15พ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
12พ.ย.61 17พ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
19พ.ย.61 24พ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
01ธ.ค.61 06ธ.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
11ธ.ค.61 16ธ.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้