GTM-05 GO1TPE-XW002 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน BYXW OCT18
GTM-05 GO1TPE-XW002 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน BYXW OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :   ตุลาคม  2561
สายการบิน :  NOK SCOOT 


เริ่มต้น 12,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2: สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3: ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 4: ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ต.ค.61 06ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,500
03ต.ค.61 07ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
04ต.ค.61 08ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
05ต.ค.61 09ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
06ต.ค.61 10ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
09ต.ค.61 13ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
11ต.ค.61 15ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
12ต.ค.61 16ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
13ต.ค.61 17ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
14ต.ค.61 18ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,500
15ต.ค.61 19ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,500
16ต.ค.61 20ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 4,500
17ต.ค.61 21ต.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
18ต.ค.61 22ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
21ต.ค.61 25ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
22ต.ค.61 26ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
23ต.ค.61 27ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้