GTM-06 EUR_34A_Wonderful Iceland 10 Days_3-12, 9-18 Nov 18
GTM-06 EUR_34A_Wonderful Iceland 10 Days_3-12, 9-18 Nov 18
เส้นทาง : ไอซ์แลนด์
เดินทาง : 03-12 / 09-18 พฤศจิกายน 2561
สายการบิน : Thai Airways


เริ่มต้น 158,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
วันที่สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
วันที่สาม บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - บอร์กาเนส
วันที่สี่ บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
วันที่ห้า เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่หก โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่เจ็ด เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ
วันที่แปด เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
วันที่เก้า สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ย.61 12พ.ย.61 158,000 143,000 127,000 25,000
09พ.ย.61 18พ.ย.61 160,000 144,000 129,000 25,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้