GTM-06 EUR_34A_Wonderful Iceland 10 Days_Dec18
GTM-06 EUR_34A_Wonderful Iceland 10 Days_Dec18
เส้นทาง : ไอซ์แลนด์
เดินทาง : ธันวาคม 2561
สายการบิน : Thai Airways


เริ่มต้น 158,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
วันที่สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
วันที่สาม บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
วันที่สี่ บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
วันที่ห้า เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่หก โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่เจ็ด เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
วันที่แปด เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
วันที่เก้า สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ธ.ค.61 03ม.ค.62 169,000 153,000 136,000 25,000
28ธ.ค.61 06ม.ค.62 169,000 153,000 136,000 25,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้