GTM-06 EUR_34A_Wonderful Iceland 10 Days_Dec18
GTM-06 EUR_34A_Wonderful Iceland 10 Days_Dec18
เส้นทาง : ไอซ์แลนด์
เดินทาง : ธันวาคม 2561
สายการบิน : Thai Airways


เริ่มต้น 158,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
วันที่สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
วันที่สาม บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
วันที่สี่ บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
วันที่ห้า เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่หก โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ้ำคริสตัล - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
วันที่เจ็ด เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
วันที่แปด เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
วันที่เก้า สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ธ.ค.61 10ธ.ค.61 157,000 142,000 126,000 25,000
04ธ.ค.61 13ธ.ค.61 163,000 147,000 131,000 25,000
25ธ.ค.61 03ม.ค.62 169,000 153,000 136,000 25,000
28ธ.ค.61 06ม.ค.62 169,000 153,000 136,000 25,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้