GTM-05 GO1TPE-BR003 EXCLUSIVE TAIWAN COUNTDOWN 2019 5 วัน 3 คืน BYBR NEWYEAR19
GTM-05 GO1TPE-BR003 EXCLUSIVE TAIWAN COUNTDOWN 2019 5 วัน 3 คืน  BYBR NEWYEAR19
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :  30 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
สายการบิน : EVA AIR  


เริ่มต้น 39,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 01.45-06.50 เดินทางหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อิสระ Countdown สู่ปี 2019 ภายในโรงแรม
วันที่ 3 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Power – ซีเหมินติง – เดินทางเมืองเถาหยวน – Gloria Outlet
วันที่ 4 เดินทางเมืองหนานโถว – วัดถงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่
วันที่ 5 หมุ่บ้านสายรุ้ง – เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอางค์ ตึกไทเป 101 ขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 89 – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 39,888 39,888 39,888 11,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้