GTM-14 (SMKR17_LJ) FROZEN KOREA DEC18
GTM-14 (SMKR17_LJ) FROZEN KOREA DEC18
เส้นทาง : เกาหลี
เดินทาง :  ธันวาคม 2561
สายการบิน : Jin Air 


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน - เกานามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา
วันที่ 3 สนุกสนามกับการเล่นสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - N Seoul Tower
วันที่ 4 Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - เมียงดง
วันที่ 5 พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900
10ธ.ค.61 14ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,900
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 25,900 25,900 25,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้