GTM-10 XJ111 HOKKAIDO AUTUMN ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน OCT-NOV18
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ
ออกเดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
เดินทางด้วยสายการบินไทย แอรืเอเชีย เอ๊กซ์


เริ่มต้น 24,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ืทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ออกเดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เดินทางด้วยสายการบินไทย แอรืเอเชีย เอ๊กซ์
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ผ่านชมสวนโอโดริ - โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่ 3 : โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล - โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 4 : ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour
วันที่ 5 : ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้