GTM-05 GO1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน BYFD SEP18-MAR19
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 
เดินทาง :  กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : แอร์เอเชีย  (FD)


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ฮานอย - เมืองลาวไก – ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat Village -ตลาดเมืองซาปา (Love market) - ซาปา
วันที่ 2: ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
วันที่ 3: ฮานอย – นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 4: ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18ต.ค.61 21ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
25ต.ค.61 28ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
26ต.ค.61 29ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
01พ.ย.61 04พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
08พ.ย.61 11พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
09พ.ย.61 12พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
15พ.ย.61 18พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
22พ.ย.61 25พ.ย.61 12,900 12,900 12,900 3,500
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
14ธ.ค.61 17ธ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
17ม.ค.62 20ม.ค.62 13,888 13,888 13,888 3,500
24ม.ค.62 27ม.ค.62 13,888 13,888 13,888 3,500
15ก.พ.62 18ก.พ.62 13,888 13,888 13,888 3,500
22ก.พ.62 25ก.พ.62 13,888 13,888 13,888 3,500
28ก.พ.62 03มี.ค.62 13,888 13,888 13,888 3,500
01มี.ค.62 10มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
14มี.ค.62 17มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
28มี.ค.62 31มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้