GTM-02 EASY KOREA AUTUMN LOVELY OCT-NOV18
GTM-02 EASY KOREA AUTUMN LOVELY OCT-NOV18
เส้นทาง : เกาหลี โซล
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
สายการบิน : JIN AIR


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ - วัดนักซานซา
วันที่สาม สถาบันสอนทำกิมจิ + ถ่ายรูปฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – พระราชวังเคียงบ๊อค – Cosmetic Shop - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ถ่ายภาพ 3 มิติ – ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ต.ค.61 25ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 6,500
25ต.ค.61 29ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 6,500
01พ.ย.61 05พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 6,500
09พ.ย.61 13พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้