GTM-01 BZSHE02 T-SUD SKI & SNOW FESTIVAL HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
GTM-01 BZSHE02  T-SUD SKI & SNOW FESTIVAL HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 31,999.-
สายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 31,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-01 BZSHE02 T-SUD SKI & SNOW FESTIVAL HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562 ราคาเริ่มต้น 31,999.- สายการบิน Nok Scoot
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง เสิ่นหยาง-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ฮาร์บิ้น –ร้านขายเสื้อกันหนาว
วันที่สาม ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)-ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก- สวนเสือไซบีเรียชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
วันที่สี่ ฮาร์บิ้น– จี๋หัวสกีรีสอร์ท
วันที่ห้า ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย –ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์- สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
วันที่หก รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18ธ.ค.61 24ธ.ค.61 31,999 31,999 31,999 6,000
21ธ.ค.61 27ธ.ค.61 31,999 31,999 31,999 6,000
25ธ.ค.61 31ธ.ค.61 31,999 31,999 31,999 6,000
28ธ.ค.61 03ม.ค.62 35,999 35,999 35,999 7,500
30ธ.ค.61 05ม.ค.62 35,999 35,999 35,999 7,500
11ม.ค.62 17ม.ค.62 31,999 31,999 31,999 6,000
15ม.ค.62 21ม.ค.62 31,999 31,999 31,999 6,000
18ม.ค.62 24ม.ค.62 31,999 31,999 31,999 6,000
22ม.ค.62 28ม.ค.62 31,999 31,999 31,999 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้