GTM-08 XW01 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรมแดง 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
GTM-08 XW01 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรมแดง 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 28,888.-
สายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 28,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 XW01 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรมแดง 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562 ราคาเริ่มต้น 28,888.- สายการบิน Nok Scoot
วันแรก กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)
วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง--โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (20th Harbin Ice and Snow World)
วันที่สาม ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย
วันที่สี่ DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง
วันที่ห้า เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง-ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย
วันที่หก ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ธ.ค.61 29ธ.ค.61 29,888 29,888 29,888 5,000
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 33,888 33,888 33,888 7,000
02ม.ค.62 07ม.ค.62 29,888 29,888 29,888 5,000
09ม.ค.62 14ม.ค.62 29,888 29,888 29,888 5,000
11ม.ค.62 16ม.ค.62 29,888 29,888 29,888 5,000
18ม.ค.62 23ม.ค.62 29,888 29,888 29,888 5,000
23ม.ค.62 28ม.ค.62 28,888 28,888 28,888 5,000
25ม.ค.62 30ม.ค.62 29,888 29,888 29,888 5,000
13ก.พ.62 18ก.พ.62 29,888 29,888 29,888 5,000
15ก.พ.62 20ก.พ.62 29,888 29,888 29,888 5,000
20ก.พ.62 25ก.พ.62 29,888 29,888 29,888 5,000
22ก.พ.62 27ก.พ.62 29,888 29,888 29,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้