GTM-08 XJ80 TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D3N JAN-MAR 19 XJ
GTM-08 XJ80 TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D3N JAN-MAR 19 XJ
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562
เริ่มต้น 23,888 .- 
บินด้วยสายการบิน Airasia X


เริ่มต้น 23,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระณเมืองยุนิชิงาวะ
วันที่สาม เมืองฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิจูคุ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ–ปราสาทซึรุงะ - โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก
วันที่สี่ ฟุคุชิมะ –สะพานแขวนริวจิน- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ม.ค.62 31ม.ค.62 23,888 23,888 23,888 7,900
29ม.ค.62 02ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
31ม.ค.62 04ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
01ก.พ.62 05ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
02ก.พ.62 06ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
03ก.พ.62 07ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
05ก.พ.62 09ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
07ก.พ.62 11ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
08ก.พ.62 12ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
09ก.พ.62 13ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
10ก.พ.62 14ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
12ก.พ.62 16ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
14ก.พ.62 18ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
15ก.พ.62 19ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
16ก.พ.62 20ก.พ.62 27,888 27,888 27,888 7,900
17ก.พ.62 21ก.พ.62 27,888 27,888 27,888 7,900
19ก.พ.62 23ก.พ.62 27,888 27,888 27,888 7,900
21ก.พ.62 25ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
22ก.พ.62 26ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
23ก.พ.62 27ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
24ก.พ.62 28ก.พ.62 25,888 25,888 25,888 7,900
26ก.พ.62 02มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
28ก.พ.62 04มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
01มี.ค.62 05มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
02มี.ค.62 06มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
03มี.ค.62 07มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
05มี.ค.62 09มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
07มี.ค.62 11มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
08มี.ค.62 12มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
09มี.ค.62 13มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
10มี.ค.62 14มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
12มี.ค.62 16มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
14มี.ค.62 18มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
15มี.ค.62 19มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
16มี.ค.62 20มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
17มี.ค.62 21มี.ค.62 25,888 25,888 25,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้