GTM-01 AZICN45 KOREA AUTUMN SHOCK PRICE 5D3N
GTM-01 AZICN45 KOREA AUTUMN SHOCK PRICE 5D3N
เดินทาง :  28 ต.ค. - 1 พ.ย.61  //  30 ต.ค. - 3 พ.ย.61  //  03 พ.ย. - 7 พ.ย.61 
สายการบิน : AIR ASIA X 


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง เกาหลีใต้ – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม พระราชวังชางด็อกกุง - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER – เรียนรู้วิธีการทำ - ข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรฮอตเกนามู
วันที่สี่ น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ต.ค.61 01พ.ย.61 12,999 12,999 5,900 5,000
30ต.ค.61 03พ.ย.61 12,999 12,999 5,900 5,000
03พ.ย.61 07พ.ย.61 12,999 12,999 5,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้