GTM-10 VZ90 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน BYVZ OCT18-MAR19
 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน BYVZ OCT18-MAR19
เส้นทาง : ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : Veitjet Air


เริ่มต้น 11,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 2 พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง
วันที่ 3 บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
วันที่ 4 ดานัง – ตลาดฮาน – วัดลิงสนามบินดานัง – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ต.ค.61 28ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
08พ.ย.61 11พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
15พ.ย.61 18พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
22พ.ย.61 25พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
25พ.ย.61 28พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
02ธ.ค.61 05ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
05ธ.ค.61 08ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,500
12ธ.ค.61 15ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
13ธ.ค.61 16ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
16ธ.ค.61 19ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
31ธ.ค.61 03ม.ค.62 16,888 16,888 16,888 3,500
01ม.ค.62 04ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
05ม.ค.62 08ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,500
10ม.ค.62 13ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,500
13ม.ค.62 16ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
17ม.ค.62 20ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
20ม.ค.62 23ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
24ม.ค.62 27ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
31ม.ค.62 03ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,500
07ก.พ.62 10ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
17ก.พ.62 20ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,500
21ก.พ.62 24ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,500
28ก.พ.62 03มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
07มี.ค.62 10มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
14มี.ค.62 17มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
17มี.ค.62 20มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
24มี.ค.62 27มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้