GTM-10 VZ91 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน BYVZ NOV18-JAN19
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน BYVZ NOV18-JAN19
เส้นทาง : ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง : พ.ย. 61 - ม.ค. 62
สายการบิน : Veitjet Air


เริ่มต้น 8,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 2 พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง-สวนสนุกFantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
วันที่ 3 วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11พ.ย.61 13พ.ย.61 9,988 9,988 9,988 2,500
18พ.ย.61 20พ.ย.61 9,988 9,988 9,988 2,500
20พ.ย.61 22พ.ย.61 9,988 9,988 9,988 2,500
23พ.ย.61 25พ.ย.61 9,988 9,988 9,988 2,500
25พ.ย.61 27พ.ย.61 9,988 9,988 9,988 2,500
26พ.ย.61 28พ.ย.61 9,988 9,988 9,988 2,500
06ธ.ค.61 08ธ.ค.61 9,988 9,988 9,988 2,500
09ธ.ค.61 11ธ.ค.61 9,988 9,988 9,988 2,500
13ม.ค.62 15ม.ค.62 9,988 9,988 9,988 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้