GTM-10 IT97 Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน BYIT NOV18-MAR19
เส้นทาง :  ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
สายการบิน : TIGER AIR 


เริ่มต้น 13,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ย.61 05พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
08พ.ย.61 11พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
15พ.ย.61 18พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
01ธ.ค.61 04ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
07ธ.ค.61 10ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
13ธ.ค.61 16ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
20ธ.ค.61 23ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
17ม.ค.62 20ม.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,500
24ม.ค.62 27ม.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,500
15ก.พ.62 18ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 4,500
23ก.พ.62 26ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 4,500
02มี.ค.62 05มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500
07มี.ค.62 10มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500
15มี.ค.62 18มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้