GTM-10 XW-T33 Taiwan No.One ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน BYXW NOV18-FEB19
เส้นทาง : ไทเป ไทจง  เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น 
เดินทาง : พ.ย. 61 - ก.พ. 62
สายการบิน :  NOK SCOOT 


เริ่มต้น 13,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ย.61 05พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
02พ.ย.61 06พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
09พ.ย.61 13พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
14พ.ย.61 18พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
15พ.ย.61 19พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
16พ.ย.61 20พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
22พ.ย.61 26พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
23พ.ย.61 27พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,500
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 18,888 18,888 18,888 4,500
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 18,888 18,888 18,888 4,500
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500
09ธ.ค.61 13ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
23ธ.ค.61 27ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 23,888 23,888 23,888 5,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 22,888 23,888 23,888 5,500
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 22,888 22,888 22,888 5,500
31ธ.ค.61 04ม.ค.62 17,888 17,888 17,888 4,500
04ม.ค.62 08ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500
09ม.ค.62 13ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
10ม.ค.62 14ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
16ม.ค.62 20ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
17ม.ค.62 21ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
18ม.ค.62 22ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
23ม.ค.62 27ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
24ม.ค.62 28ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
25ม.ค.62 29ม.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500
30ม.ค.62 03ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,500
31ม.ค.62 04ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,500
13ก.พ.62 17ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,500
14ก.พ.62 18ก.พ.62 17,888 17,888 17,888 4,500
15ก.พ.62 19ก.พ.62 18,888 18,888 18,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้