GTM-10 TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน DEC-MAR18 BY TG
GTM-10 TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน DEC-MAR18 BY TG
เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม2561
ราคาเริ่ม 12988
สายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 12,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-10 TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน DEC-MAR18 BY TG เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม2561 ราคาเริ่ม 12988 สายการบิน การบินไทย
วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – เมืองถานเตี้ยน  อาหารเย็น
วันที่สอง: คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ตงชวน-แผ่นดินสีแดง
วันที่สาม : สวนผลไม้ – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่สี่ : วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 12,988 12,988 12,988 4,500
13ธ.ค.61 16ธ.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
20ธ.ค.61 23ธ.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
27ธ.ค.61 30ธ.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
03ม.ค.62 06ม.ค.62 13,988 13,988 13,988 4,500
10ม.ค.62 13ม.ค.62 13,988 13,988 13,988 4,500
17ม.ค.62 20ม.ค.62 13,988 13,988 13,988 4,500
24ม.ค.62 27ม.ค.62 13,988 13,988 13,988 4,500
21ก.พ.62 24ก.พ.62 13,988 13,988 13,988 4,500
28ก.พ.62 03มี.ค.62 14,988 14,988 14,988 4,500
07มี.ค.62 10มี.ค.62 14,988 14,988 14,988 4,500
14มี.ค.62 17มี.ค.62 14,988 14,988 14,988 4,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 14,988 14,988 14,988 4,500
28มี.ค.62 31มี.ค.62 14,988 14,988 14,988 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้