GTM-08 TR25 TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N APR19 BY TR
GTM-08 TR25 TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N APR19 BY TR
เดินทาง เมษายน2561
ราคาเริ่มต้น 29,888.-
สายการบิน Scoot


เริ่มต้น 29,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TR25 TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N APR19 BY TR เดินทาง เมษายน2561 ราคาเริ่มต้น 29,888.- สายการบิน Scoot
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ม.ค.62 19เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
05เม.ย.62 09เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
06เม.ย.62 10เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
07เม.ย.62 11เม.ย.62 29,999 29,999 29,999 7,900
08เม.ย.62 12เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
09เม.ย.62 13เม.ย.62 35,888 35,888 35,888 7,900
10เม.ย.62 14เม.ย.62 36,888 36,888 36,888 7,900
11เม.ย.62 15เม.ย.62 36,888 36,888 36,888 7,900
12เม.ย.62 16เม.ย.62 38,888 38,888 38,888 7,900
13เม.ย.62 17เม.ย.62 37,888 37,888 37,888 7,900
14เม.ย.62 18เม.ย.62 35,888 35,888 35,888 7,900
15เม.ย.62 19เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
16เม.ย.62 20เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
17เม.ย.62 21เม.ย.62 29,999 29,999 29,999 7,900
18เม.ย.62 22เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้