GTM-39 PHOEK2HKGDIS ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน DEC-FEB18 BY EK
GTM-39 PHOEK2HKGDIS ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน DEC-FEB18 BY EK
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 27,900.-
สายการบิน Emirates airlinesเริ่มต้น 27,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-39 PHOEK2HKGDIS ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน DEC-FEB18 BY EK เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562 ราคาเริ่มต้น 27,900.- สายการบิน Emirates airlines
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม (นั่งรถรางพีคเทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ย.61 04พ.ย.61 21,900 20,900 19,900 8,000
09พ.ย.61 11พ.ย.61 21,900 20,900 19,900 8,000
16พ.ย.61 18พ.ย.61 21,900 19,900 18,900 8,000
23พ.ย.61 25พ.ย.61 21,900 20,900 19,900 8,000
30พ.ย.61 02ธ.ค.61 21,900 20,900 19,900 8,000
01ธ.ค.61 03ธ.ค.61 21,900 20,900 19,900 8,000
08ธ.ค.61 10ธ.ค.61 22,900 21,900 20,900 8,000
09ธ.ค.61 11ธ.ค.61 21,900 20,900 19,900 8,000
14ธ.ค.61 16ธ.ค.61 21,900 20,900 19,900 8,000
21ธ.ค.61 23ธ.ค.61 24,900 23,900 22,900 10,000
23ธ.ค.61 25ธ.ค.61 24,900 23,900 22,900 10,000
26ธ.ค.61 28ธ.ค.61 24,900 24,900 23,900 10,000
28ธ.ค.61 30ธ.ค.61 27,900 26,900 25,900 12,000
30ธ.ค.61 01ม.ค.62 27,900 26,900 25,900 12,000
04ม.ค.62 06ม.ค.62 21,900 20,900 19,900 8,000
11ม.ค.62 13ม.ค.62 21,900 20,900 19,900 8,000
18ม.ค.62 20ม.ค.62 21,900 20,900 19,900 8,000
25ม.ค.62 27ม.ค.62 21,900 20,900 19,900 8,000
26ม.ค.62 28ม.ค.62 21,900 20,900 19,900 8,000
08ก.พ.62 10ก.พ.62 21,900 20,900 19,900 8,000
15ก.พ.62 17ก.พ.62 21,900 20,900 19,900 8,000
16ก.พ.62 18ก.พ.62 21,900 20,900 19,900 8,000
22ก.พ.62 24ก.พ.62 21,900 20,900 19,900 8,000
23ก.พ.62 25ก.พ.62 21,900 20,900 19,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้