GTM-16 BT-TUK001 มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรง พัก 5 ดาว 9D6N DEC 18 TK
GTM-16 BT-TUK001 มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรง พัก 5 ดาว 9D6N DEC 18 TK
เดินทาง ธันวาคม 2561
เริ่มต้น 32,900.-
บินด้วยสายการบิน Turkish Airlines


เริ่มต้น 32,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ •ตุรกี • อิสตันบูล
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล• เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค
วันที่สาม คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
วันที่สี่ ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •พิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่ห้า เมืองคอนย่า •สถานนีคารวาน •เมืองคัปปาโดเกีย•พิพิธภัณฑ์เกอเรเม•นครใต้ดินคาดัค โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
วันที่หก นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงาน เซรามิค จิวเวอรี่เมืองอังการา•ทะเลสาบน้ำเค็ม •กรุงอังการา •สุสานอาตาเตริ์ก
วันที่เจ็ด กรุงอังการา •นครอิสตันบูล•ฮายาโซฟีอา•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส
วันที่แปด บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ•สไปซ์มาเก็ต
วันที่เก้า สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18พ.ย.61 24พ.ย.61 32,900 32,900 31,900 6,000
30พ.ย.61 08ธ.ค.61 32,900 32,900 31,900 6,000
08ธ.ค.61 16ธ.ค.61 32,900 32,900 31,900 6,000
14ธ.ค.61 22ธ.ค.61 32,900 32,900 31,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้