GTM-08 TR26 TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N APR19 BY TR
GTM-08 TR26 TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N APR19 BY TR
เดินทาง เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 28,888.-
สายการบิน Scoot


เริ่มต้น 28,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TR26 TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N APR19 BY TR เดินทาง เมษายน 2562 ราคาเริ่มต้น 28,888.- สายการบิน Scoot
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา–หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20เม.ย.62 24เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
21เม.ย.62 25เม.ย.62 28,888 28,888 28,888 7,900
22เม.ย.62 26เม.ย.62 28,888 28,888 28,888 7,900
23เม.ย.62 27เม.ย.62 28,888 28,888 28,888 7,900
24เม.ย.62 28เม.ย.62 28,888 28,888 28,888 7,900
25เม.ย.62 29เม.ย.62 28,888 28,888 28,888 7,900
26เม.ย.62 30เม.ย.62 28,888 28,888 28,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้