GTM-43 K-SAVING SNOW&SKI 5D3N (OZ) NEW YEAR 2019
GTM-43 K-SAVING SNOW&SKI 5D3N (OZ) NEW YEAR 2019
เดินทาง 28ธค-1มค 2562
ราคา 36,900.-
สายการบิน Asiana Airlines.


เริ่มต้น 36,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-43 K-SAVING SNOW&SKI 5D3N (OZ) NEW YEAR 2019 เดินทาง 28ธค-1มค 2562 ราคา 36,900.- สายการบิน Asiana Airlines.
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-ไร่สตอเบอร์รี่-สกีรีสอร์ท
วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-ศูนย์เครื่องสำอางค์-หมู่บ้านบุคชน-ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ๊กคุง-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพร-ดิวตี้ฟรี-หอคอยโซลทาวเวอร์- ตลาดเมียงดง-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก-น้ำมันสนเข็มแดง-ถนนฮงอิก-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 36,900 34,900 33,900 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้