GTM-07 SDT06 SDT06 -TAIWAN SMILE SMILE COUNT DOWN 5D4N 30 DEC 18 - 3 JAN 19 TG
GTM-07 SDT06 SDT06 -TAIWAN SMILE SMILE  COUNT DOWN  5D4N  30 DEC 18 - 3 JAN 19  TG
เดินทาง 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.19
ราคา 39,999.-
บินด้วยสายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 39,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สองไทเป- ชิมขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –ปล่อยโคมผิง–GERMANUIMเตรียมตัว COUNT DOWN ตึกไทเป 101 (ไม่มีรถบริการแต่มีไกด์คอยให้บริการ ท่านที่สนใจต้องนั่งรถไฟฟ้า ไปชมพลุ บริเวณด้านนอก ตึกไทเป 101 )
วันที่สามไทเป - ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
วันที่สี่ เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้าไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 39,999 38,999 37,999 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้