GTM-02 EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3D2N NOV 18-MAR 19 CX
GTM-02 EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC 3D2N NOV 18-MAR 19 CX
เดินทาง 


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet ( - / กลางวัน / - )
วันที่ 2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล (เช้า / กลางวัน / - )
วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์– กรุงเทพ (เช้า / - / - )


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15มี.ค.61 17มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,900
09พ.ย.61 11พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
16พ.ย.61 18พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900
14ธ.ค.61 16ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
15ธ.ค.61 17ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
11ม.ค.62 13ม.ค.62 14,900 14,900 14,900 5,900
18ม.ค.62 20ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,900
25ม.ค.62 27ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,900
22ก.พ.62 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 5,900
23ก.พ.62 25ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 5,900
08มี.ค.62 10มี.ค.62 14,900 14,900 14,900 5,900
22มี.ค.62 24มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,900
30มี.ค.62 01เม.ย.62 15,900 15,900 15,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้