GTM-07 SDT-16 EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER 4D3N BYCI NOV18-MAR19
GTM-07 SDT-16 EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER 4D3N  BYCI NOV18-MAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :  พ.ย. 2561 - มี.ค. 2562
สายการบิน : ไชน่าแอร์ไลน์ (CI)


เริ่มต้น 23,500


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์ - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17พ.ย.61 20พ.ย.61 23,500 23,500 22,500 4,500
04ธ.ค.61 07ธ.ค.61 24,500 24,500 22,500 4,500
08ธ.ค.61 11ธ.ค.61 24,500 24,500 23,500 4,500
21ธ.ค.61 24ธ.ค.61 24,500 24,500 23,500 4,500
04ม.ค.62 07ม.ค.62 24,500 24,500 23,500 4,500
26ม.ค.62 29ม.ค.62 24,500 24,500 23,500 4,500
15มี.ค.62 18มี.ค.62 24,500 24,500 23,500 4,500
16มี.ค.62 19มี.ค.62 24,500 24,500 23,500 4,500
30มี.ค.62 02เม.ย.62 24,500 24,500 23,500 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้