GTM-07 SDT-04 TAIWAN COLORFUL NEWYEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
GTM-07 SDT-04 TAIWAN COLORFUL NEWYEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง :  NEW YEAR
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) 


เริ่มต้น 37,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – พักโรงแรมน้ำแร่
วันที่สี่ ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว –ร้านขนมพายสัปปะรด -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 37,900 37,900 36,900 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้