GTM-26 B2B1202 CHRISTMAS 2 THEMEPARK USJ+DISNEY 7D4N BY JAL
GTM-26 B2B1202 CHRISTMAS 2 THEMEPARK USJ+DISNEY  7D4N BY JAL
เดินทาง 19-25 ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 62,900.-
สายการบิน Japan Airlines


เริ่มต้น 62,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-26 B2B1202 CHRISTMAS 2 THEMEPARK USJ+DISNEY 7D4N BY JAL เดินทาง 19-25 ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 62,900.- สายการบิน Japan Airlines
วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง : สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเคะทสึ – ป่าไผ่ ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สาม : สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – นาโกย่า – ชมเทศกาลไฟนาบะนะโนะซาโตะ
วันที่สี่: สัมผัสประสบการณ์นั่งชินกันเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ – อุทยานฮาโกเน่ แวะชมทะเลสาบอาชิ – นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ [เที่ยวเดียว] – แช่น้ำแร่
วันที่ห้า : สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่หก: สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
วันที่เจ็ด: สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ธ.ค.61 25ธ.ค.61 62,900 59,900 54,900 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้