GTM-09C CSNKGXW06 ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4วัน3คืน (XW)
GTM-09C CSNKGXW06 ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4วัน3คืน (XW)
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม2562
ราคาเริ่มต้น 10,899.-
สายการบิน Nok scoot


เริ่มต้น 10,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09C CSNKGXW06 ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4วัน3คืน (XW) เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม2562 ราคาเริ่มต้น 10,899.- สายการบิน Nok scoot
วันแรก ดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
วันที่สอง พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
วันที่สาม ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่สี่ ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-หังโจว-นานกิง-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14พ.ย.61 17พ.ย.61 10,899 14,899 14,899 5,000
16พ.ย.61 19พ.ย.61 10,899 14,899 14,899 5,000
21พ.ย.61 24พ.ย.61 10,899 14,899 14,899 5,000
23พ.ย.61 26พ.ย.61 10,899 14,899 14,899 5,000
28พ.ย.61 01ธ.ค.61 10,899 14,899 14,899 5,000
30พ.ย.61 03ธ.ค.61 10,899 14,899 14,899 5,000
05ธ.ค.61 18ธ.ค.61 13,899 17,899 17,899 5,000
07ธ.ค.61 10ธ.ค.61 13,899 17,899 17,899 5,000
12ธ.ค.61 15ธ.ค.61 10,899 14,899 14,899 5,000
14ธ.ค.61 17ธ.ค.61 10,899 14,899 14,899 5,000
19ธ.ค.61 22ธ.ค.61 10,899 14,899 14,899 5,000
21ธ.ค.61 24ธ.ค.61 12,899 16,899 16,899 5,000
26ธ.ค.61 29ธ.ค.61 12,899 16,899 16,899 5,000
28ธ.ค.61 31ธ.ค.61 16,899 20,899 20,899 5,000
02ม.ค.62 05ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
04ม.ค.62 07ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
09ม.ค.62 12ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
11ม.ค.62 14ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
13ม.ค.62 16ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
16ม.ค.62 19ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
18ม.ค.62 21ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
23ม.ค.62 26ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
25ม.ค.62 28ม.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
30ม.ค.62 02ก.พ.62 12,899 16,899 16,899 5,000
01ก.พ.62 04ก.พ.62 12,899 16,899 16,899 5,000
13ก.พ.62 16ก.พ.62 12,899 16,899 16,899 5,000
15ก.พ.62 18ก.พ.62 12,899 16,899 16,899 5,000
20ก.พ.62 23ก.พ.62 12,899 16,899 16,899 5,000
22ก.พ.62 25ก.พ.62 12,899 16,899 16,899 5,000
27ก.พ.62 02มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
06มี.ค.62 09มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
08มี.ค.62 11มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
13มี.ค.62 16มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
15มี.ค.62 18มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
20มี.ค.62 23มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
22มี.ค.62 25มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
27มี.ค.62 30มี.ค.62 12,899 16,899 16,899 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้