GTM-05 GO1RGN-FD002 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน BYFD DEC18-JAN19
GTM-05 GO1RGN-FD002 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน BYFD DEC18-FEB19
เส้นทาง :  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 
เดินทาง : ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)


เริ่มต้น 8,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2: พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี– ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เจดีย์ชเวดากอง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ธ.ค.61 03ธ.ค.61 8,900 8,900 8,900 2,000
16ธ.ค.61 17ธ.ค.61 8,900 8,900 8,900 2,000
06ม.ค.62 07ม.ค.62 8,900 8,900 8,900 2,000
12ม.ค.62 13ม.ค.62 8,900 8,900 8,900 2,000
13ม.ค.62 14ม.ค.62 8,900 8,900 8,900 2,000
20ม.ค.62 21ม.ค.62 8,900 8,900 8,900 2,000
27ม.ค.62 28ม.ค.62 8,900 8,900 8,900 2,000
02ก.พ.62 03ก.พ.62 8,900 8,900 8,900 2,000
03ก.พ.62 04ก.พ.62 8,900 8,900 8,900 2,000
09ก.พ.62 10ก.พ.62 8,900 8,900 8,900 2,000
10ก.พ.62 11ก.พ.62 8,900 8,900 8,900 2,000
17ก.พ.62 18ก.พ.62 8,900 8,900 8,900 2,000
24ก.พ.62 25ก.พ.62 8,900 8,900 8,900 2,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้