GTM-09C CSPEKPVGTG03 ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6วัน4คืน (TG)
GTM-09C CSPEKPVGTG03 ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 20,899.-
สายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 20,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09C CSPEKPVGTG03 ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6วัน4คืน (TG) เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 20,899.- สายการบิน การบินไทย
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
วันที่สี่ ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้
วันที่หก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ธ.ค.61 30ธ.ค.61 21,899 25,899 25,899 4,500
26ธ.ค.61 31ธ.ค.61 21,899 25,899 25,899 4,500
15ม.ค.62 20ม.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
22ม.ค.62 27ม.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
26ก.พ.62 03มี.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
05มี.ค.62 10มี.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
12มี.ค.62 17มี.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
19มี.ค.62 24มี.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
26มี.ค.62 31มี.ค.62 20,899 24,899 24,899 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้