GTM-09 SHCZKWL11 กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5วัน4คืน (CZ)
GTM-09 SHCZKWL11 กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5วัน4คืน (CZ)
เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
สายการบิน China Southern


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHCZKWL11 กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5วัน4คืน (CZ) เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 16,999.- สายการบิน China Southern
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
วันที่สอง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขางวงช้าง+ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
วันที่สาม ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้ง ถนนฝรั่ง
วันที่สี่ หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปีอิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
วันที่ห้า กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 3,500
31ธ.ค.61 04ม.ค.62 19,999 19,999 19,999 3,500
30ม.ค.62 03ก.พ.62 16,999 16,999 16,999 3,500
27มี.ค.62 30มี.ค.62 16,999 16,999 16,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้