GTM-09 SHCZSWA1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5วัน4คืน (CZ)
GTM-09 SHCZSWA1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5วัน4คืน (CZ)
เดินทาง พ.ย.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
สายการบิน China Southern


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHCZSWA1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5วัน4คืน (CZ) เดินทาง พ.ย.-มี.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 19,999.- สายการบิน China Southern
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ซัวเถา
วันที่สอง ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-วัดแปะฮวยเจียม
วันที่สาม ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)-วัดไคหยวน-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-วัดไทย-ผ่านชมสะพานวัวคู่
วันที่สี่ ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ
วันที่ห้า ซัวเถา-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,000
23ม.ค.62 27ม.ค.62 19,999 19,999 19,999 4,000
27ก.พ.62 03มี.ค.62 19,999 19,999 19,999 4,000
20มี.ค.62 24มี.ค.62 19,999 19,999 19,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้