GTM-09 SHTGPVG4 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4วัน3คืน (TG)
GTM-09 SHTGPVG4 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4วัน3คืน (TG)
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2562
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
สายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHTGPVG4 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4วัน3คืน (TG) เดินทาง มกราคม-มีนาคม2562 ราคาเริ่มต้น 23,999.- สายการบิน การบินไทย
วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
วันที่สอง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่สาม หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า
วันที่สี่ จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ม.ค.62 20ม.ค.62 23,999 23,999 23,999 5,500
28ก.พ.62 03มี.ค.62 24,999 24,999 24,999 5,500
21มี.ค.62 24มี.ค.62 24,999 24,999 24,999 5,500
28มี.ค.62 30มี.ค.62 24,999 24,999 24,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้